Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ψήφισμα της ΟΝΑΣ για τη διαχείριση των απορριμμάτων


Το Δ.Σ.  της  ΟΝΑΣ,  συνεδρίασε  μετά  από  αίτημα  του  Συλλόγου  Εγκαριτών  Νάξου  με  θέμα  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων  και  τον  προωθούμενο  ΧΥΤΑ  στην  Νάξο, και μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  σε  δύο  συνεχόμενες  συνεδριάσεις  εκδίδει  το  παρακάτω  ψήφισμα  με  τις  θέσεις  του :
Για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και την Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας, του Πολιτισμού και του Φυσικού Περιβάλλοντος από τις Συναφείς Δραστηριότητες.

Η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μιας κοινωνίας θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών, με στόχο να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, η ανθρωπογενής δραστηριότητα, καθώς και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ρητές διατάξεις της νομοθεσίας επιβάλλουν οι εργασίες διαχείρισης και διάθεσης απορριμμάτων να μην προκαλούν “κίνδυνο για το νερό, τον αέρα το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα”, ή “όχληση από θόρυβο ή οσμές”, ούτε και υποβάθμιση “του τοπίου και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους”.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων, από τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση στην πηγή, την ανάκτηση (π.χ. μηχανική ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κλπ), μέχρι την τελική διάθεση των υπολειμμάτων, τα οποία θα περιορίζονται, λόγω της προηγούμενης επεξεργασίας, σε ελάχιστες ποσότητες σε σχέση με τον αρχικό όγκο. Στη γενικότερη υποχρέωση της πολιτείας περιλαμβάνεται η πρόληψη και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων (ανακυκλώσιμες συσκευασίες, κλπ), τα οποία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων.
Αυτά ακριβώς προβλέπουν η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία, με συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους μείωσης των απορριμμάτων σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, ήδη από το 2012, πριν την τελική διάθεση των υπολειμμάτων. Οι εργασίες επεξεργασίας και ανάκτησης των απορριμμάτων πριν την τελική διάθεση των υπολειμμάτων είναι υποχρεωτικές.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, χαιρετίζουμε τη βούληση του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για εφαρμογή πρακτικών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, ωστόσο δεν επαρκούν και δεν εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία οφείλει να προσαρμοστεί σε νέο σχεδιασμό   και  να  μην  παραμείνει  στην ήδη  εξελισσόμενη  λύση  ΧΥΤΑ,  την  οποία  και  η  Ε.Ε.  έχει  ξεπεράσει,  λαμβάνοντας  σοβαρά  υπόψη  τις  νομοθετικές  προβλέψεις  που  αναφέρονται  στην  πρώτη  παράγραφο  του  παρόντος.
Επιπλέον, δεν μπορεί να είναι επιτρεπτή η εξακολούθηση της λειτουργίας του υφιστάμενου μοναδικού ΧΑΔΑ για το δήμο για πολλά ακόμα έτη χωρίς λήψη μέτρων, καθώς ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του σχεδιαζόμενου έργου ΧΥΤΑ τοποθετείται με επίσημες ανακοινώσεις μετά το 2015, στην καλύτερη περίπτωση (χωρίς δικαστικές προσφυγές, αντιδράσεις κλπ), και συνεπώς εγκυμονεί τεράστια οικολογική καταστροφή στη θέση που βρίσκεται πλησίον της θάλασσας. Απαιτείται λύση για την αποσυμφόρησή του άμεσα.
Στεκόμαστε με αλληλεγγύη στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Σύλλογοι Εγκαριτών και Γαληνιωτών για την άμεση εκπόνηση μιας νέας επιστημονικής μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων,  που  θα αξιοποιεί κατά το δυνατόν περισσότερο τα απορρίμματα πριν την τελική τους διάθεση, επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό δημόσιο οικονομικό όφελος, και η τελική διάθεση μικρού όγκου υπολειμμάτων θα πραγματοποιείται με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Μια διαχείριση αντάξια του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου