Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Προσφυγή κατά της νομιμότητας της 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιουνίου 2011Με τo παρόν έγγραφο προσβάλλουμε την νομιμότητα της 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιουνίου 2011. Το εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε χώρα ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 7875/29.6.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (επισυνάπτεται). Στην πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου δεν αποσαφηνίζεται εάν η συνεδρίαση ήταν δημόσια, ενώ στις αποφάσεις αναγράφεται ότι το δημοτικό συμβούλιο «…συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση».


Πριν και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αστυνομικές δυνάμεις και η δημοτική αστυνομία δεν επέτρεπαν την είσοδο στο Δημοτικό Κατάστημα (και συνεπώς και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στους πολίτες και τους εκπροσώπους φορέων που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στην συζήτηση με τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους (επισυνάπτεται φωτογραφία – πηγή naxos-news.gr). Ως εκ τούτου, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα κεκλεισμένων των θυρών. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114Α/2006, άρθρο 96, παράγραφος 1) και ο πρόσφατος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 5, παράγραφος 4) ορίζουν για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεκλεισμένων των Θυρών:
«Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα με την προεδρία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ακολούθησε την παραπάνω νόμιμη διαδικασία και ούτε έθεσε σε ψηφοφορία αίτημα για την διενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών. Ταυτόχρονα, δεν επιτρεπόταν σε πολίτες και εκπροσώπους φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης (επισυνάπτεται δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας naxos-news.gr) να εισέλθουν στον δημοτικό κατάστημα (και άρα και στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου) καθιστώντας στην ουσία την συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Βάσει των ανωτέρω επιχειρημάτων και των επισυναπτόμενων εγγράφων και φωτογραφιών αιτούμαστε την ακύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ήτοι:
·         Απόφαση 156/2011 με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου» (ημερομηνία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: 7/7/2011)
·         Απόφαση 157/2011 με τίτλο: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» (ημερομηνία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: 11/7/2011)
·         Απόφαση 158/2011 με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 40 Ανανεώσιμη ενέργεια – Ηλιακή» (ημερομηνία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: 11/7/2011)
·         Απόφαση 159/2011 με τίτλο: «Έγκριση τεχνικών δεδομένων και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (ημερομηνία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: 11/7/2011)
·         Απόφαση 160/2011 με τίτλο: «Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους» (ημερομηνία ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: 11/7/2011)

Οι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι:Μαράκης Νικόλαος                                                                       Ψαρρά Ευδοκία
Επικεφαλής Συμπαράταξης                                                        Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων                                                      Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
(τηλ: 6948685342)                                                                            (τηλ: 6974633113)

                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου