Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει για το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως απόλυτης προτεραιότητας για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60%, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε στις 01/08/2011. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.Για τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, μέσω του συνδέσμου μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό οδηγό τους: http://www.ekyklades.gr/images/7NeaKainotomiki_F11272.pdf 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης (24/05/2011) του προγράμματος.
Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Έργων:Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.
 Πληροφορίες & Υποβολή Αιτήσεων:Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15/07/2011 έως 30/09/2011 και ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων, www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis. 
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους http://www.ypoian.gr/,
http://www.antagonistikotita.gr/,
http://www.efepae.gr/,
http://www.espa.gr/,
www.ependyseis.gr/mis,
www.ggb.gr και http://www.elanet.gr/.
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στo τοπικό γραφείο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Νάξο:  Περιφερειακός Χώρας – Εγγαρών, 84300 - 22850 22767 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου