Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:·         Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα έσοδα που προβλέπεται να έχει ο κάθε δήμος από παρακρατηθέντα παρελθόντων οικονομικών ετών. Αν οι οφειλές είναι μικρότερες ή ίσες με τα ανωτέρω έσοδα συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το ποσό που απομένει μπορεί επίσης να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των δήμων.

Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

  • Για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες
Δήμοι που έχουν προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους μόνο το μέρος της οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

·         Για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Με βάση την Πράξη εξαιρούνται πλέον από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.

·         Για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
H διάρκεια του παρατείνεται ως την 31 Δεκεμβρίου 2012.

  • Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Συνεχίζεται έως την 30.6.2012, ενώ παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου – χωρίς να μετατρέπονται σε αορίστου - του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται σε αυτό έως την 30.6.2012.

  • Για τη μεταφορά μαθητών
Παρατείνονται έως τις  28 Φεβρουαρίου 2012 οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου