Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Δημοπρασία για τη χρήση του ξενώνα Κορωνίδας

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
  3. Την υπ' αριθμ. 141/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  4. Την με αριθμ. 199/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου