Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Κατοχυρώνεται το επίδομα προβληματικών περιοχών στα 100 ευρώ μηνιαίως


Προς άρση κάθε αμφιβολίας και για πλήρη ενημέρωση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων των Κυκλάδων σχετικά με το επίδομα προβληματικών περιοχών, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

Το επίδομα προβληματικών περιοχών διατηρείται στον νόμο που ψηφίστηκε και αυξάνεται στα 100 ευρώ, αφορά δε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος πλέον νόμου.


Η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 30. Το περιεχόμενο των  παραπάνω διατάξεων όπως διαμορφώθηκε στο τελικό κείμενο του νόμου έχει ως εξής:

α) παρ 2 άρθρου 15
«Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων Παραμεθόριων  περιοχών, οριζόμενο σε εκατό ( 100) ευρώ μηνιαίως.»

α) παρ 2 άρθρου 30
«Μέχρι έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων  περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’(εδώ περιλαμβάνονται οι Κυκλάδες)  όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου