Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Νικόλαου Συρμαλένιου, Περιφερειακού Συμβούλου Ρόδου κατοίκου Αθηνών, Παύλου Χρυσαφίδη, Περιφερειακού Συμβούλου Μήλου κατοίκου Σύρου, Νεκτάριου Σαντοριναίου, δημότη και κατοίκου ΡόδουΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 7 του Ν.2839/2000 της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ή OΠΟΙΑΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά
α)Της με αριθμό 75/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της 9ης συνεδρίασης της 1-8-201, και
β)Κάθε συναφούς πράξης που έλαβε χώρα βάσει της πιο πάνω απόφασης.
 Δυνάμει της με αριθμό πρωτ. Οικ. 49324/4854/26-7-2011 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ.2 Ν.3852/2010 την 26-7-2011, συνεδρίασε το εν λόγω όργανο στη νήσο Νάξο.
Στην πρόσκληση αυτή ήταν ως 4ο θέμα «1η τροποποίηση Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2011».

Στην σχετική εισήγηση του θέματος, εκτός από την τροποποίηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο κλήθηκε «για την ευέλικτη λειτουργία του προγράμματος» να εξουσιοδοτήσει την Οικονομική Επιτροπή αλλά και τον Περιφερειάρχη για θέματα που εκ του νόμου δεν μπορούν να εκχωρηθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και στον Περιφερειάρχη.
Συγκεκριμένα το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 ρητά αναφέρει τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και το άρθρο 159 του ιδίου νόμου επίσης ρητά αναφέρει τις αρμοδιότητες του περιφερειάρχη και δη με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου που μπορεί να αναλαμβάνει σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής κλπ.
Πουθενά ο σχετικός νόμος δεν μιλά για άλλες αρμοδιότητες που εκχωρούνται και μάλιστα «κατ΄ εξουσιοδότηση» από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική επιτροπή ή στον Περιφερειάρχη, πόσο μάλιστα όταν είναι γενικές και αόριστες όπως οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις.
Επειδή το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου πλην όσων ο νόμος ορίζει.
Επειδή οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και τον Περιφερειάρχη ορίζονται εκ του νόμου και ήδη της έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες πέραν του νόμου (στην Οικονομική Επιτροπή ) όπως τα θέματα του περιβάλλοντος.
Επειδή ο αδόκιμος χαρακτηρισμός ως «εξουσιοδότηση» υποκρύπτει, αλλά και ουσιαστικά είναι, μη νόμιμη εκχώρηση αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου και συμβάλλει στην αποδυνάμωσή του, ενώ ο νόμος θέλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σύγκειται από διαφορετικές τάσεις,  να έχει κατ΄ αποκλειστικότητα αρμοδιότητες που κατά την συζήτησή τους σε αυτό να γίνεται διαλογική συζήτηση και να εκθέτονται όλες οι απόψεις.

Για τους προαναφερθέντες λόγους,

Προσφεύγουμε κατά της με αριθμό 75/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της 9ης συνεδρίασης της 1-8-2011 και ειδικά κατά του δευτέρου σκέλους αυτής που αφορά τις μη νόμιμες εξουσιοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή και τον Περιφερειάρχη, οι οποίες συνιστούν κατ΄ ουσία παράβαση των διατάξεων του Νόμου και ζητούμε να ακυρωθεί ως μη νόμιμη κατά το σκέλος της αυτό και μόνο (δηλ. αυτό που αφορά τις μη νόμιμες εξουσιοδοτήσεις), συνακόλουθα δε και να ακυρωθεί κάθε άλλη μεταγενεστέρως, τυχόν, εκδοθείσα πράξη της Οικονομικής Επιτροπής ή του Περιφερειάρχη που βασίστηκε στην άκυρη άνω απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου